Ang Panghalip ay salitang ginagamit panghalili o pamalit sa pangngalan.

MGA URI NG PANGHALIP
PANGHALIP PANAO ay salitang ginamit panghalili o pamalit sa ngalan ng tao o mga tao.
Halimbawa:
ako, ikaw, sayo, atin, amin, kita, siya, kata, kayo, tayo, sila, kami.

Tatlong Panauhan ng Panao

1. Nagsasalita - Ito ay mga panghalip na tumutukoy sa taong nagsasalaysay. Tinatawag din itong unang panauhan.
     Halimbawa:  ako, tayo at kami.

2. Kausap - Ito ay mga panghalip na nauukol sa taong kinakausap. Tinatawag din itong ikalawang panauhan.
    Halimbawa: ikaw, ka, kayo.

3. Pinag-uusapan - Ito ay mga panghalip na nauukol sa tanong pinag-uusapan. Tinatawag din itong ikatlong panauhan.

Kailanan ng Panghalip na Panao

1. Isahan - Ito ay panghalip na ginagamit at nauukol sa isang tao lamang.
    Halimbawa:
     Ako ay Filipino.
     Ikaw ay may karapatan at tungkulin sa bayan
     Siya rin ay marunong sumunod sa batas.
     Nararapat ka bang bigyan ng gantimpala?

2. Dalawahan - Ito ay panghalip na ginagamit at nauukol sa dalawang tao, ang nagsasalita at ang kausap.
    Halimbawa:
    Pinapatawad na kita.
    Kata ang magdala ng mga paninda ni Nanay.

3.  Maramihan - Ito ay panghalip na ginagamit at nauukol sa maraming tao o higit sa dalawang tao.
     Halimbawa:
     Tayo ay maligo sa dagat.
     Kami ay sasama sa pangunguha ni Tatay ng mga buko.
     Sila lamang ang magbabakasyon sa probinsiya.

PANGHALIP NA PAMATLIG ay mga salitang ginagamit sa pagtuturo ng isang tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari.

Tatlong Kalagayan ng mga Uri ng Panghalip Pamatlig
 •  Malapit sa nagsasalita:
   •  ito, ire, yari, nito, nire, niyari, ganito, ganire, gayari, dito, dine, ayto, ere, heto. 
 •  Malapit sa kausap:
   • iyan, niyan, ganyan, diyan, hayan, aya
 • Malapit sa pinag-uusapan:
   •  iyan, niyon, ganoon, gayon, doon, hayun, ayun

PANGHALIP PANANONG ay mga salitang kumakatawan sa ngalan ng tao o bagay. Ito ay karaniwang ginagamit na kaganapang pansimumo at hindi simuno.
   • Ano ang nais mo?
   • Sino ang dapat managot sa aksidenteng naganap?
   • Kaninong anak ang nagkamit ng Unang Karangalan? 
   • Sino - sa tao?
   • Kanino at nino - taong nag-aari ng panghalip
   • Ano at atin - sa mga bagay
   • Bakit - sa dahilan
   • Paano - sa pamaraan ng pagkakagawa ng bagay
   • Kailan - sa panahon o oras
   • Saan at nasaan - sa lugar.
PANGHALIP NA PANAKLAW ay mga salitang may sinasakop na kaisahan, dami o kalahatan ng mga panghalip na ito.
Kaisahan: isa, isa pa, iba, balana
Dami o Kalahatan: lahat, tanaw, madla, pawa
Galing sa ibang Panghalip: anuman, sinuman, alinman, kailanman, saanman, gaanuman, magkanuman, kuwan at ano.
  
3 Responses
 1. Anonymous Says:

  Such a wonderful tutorial. I am really impressed because not every blogger would post a topic such as this one. I should remember your blog as a reference in the future.


 2. Unknown Says:

  Get Income From A Part Time Assignment Entry Jobs Best Way To Make Money At Home
  Best Way Of Earned Money For Student Online Data Entry Jobs
  Now Offered To All Those People Who Want To Earned Money By Work At Your Home
  More Detail (Http://Tinyurl.Com/3gce3ot) IDS (11623)


 3. Anonymous Says:

  nice blog! wonderful!


Post a Comment